top of page

התיעוד הנרחב שיצרו אזרחים בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר מהווה מקור היסטורי חשוב מאין כמותו שיאפשר בעתיד להבין את ההוויה החברתית והאזרחית בימי המתקפה ואחריה. ״הארכיון האזרחי למלחמת ה-7 באוקטובר" נועד לתת מענה ארוך טווח לשימור של מגוון המקורות הללו. 
 

מטרת הארכיון היא להקים מאגר מקורות שיבטא את ההיבטים האזרחיים המקיפים של המתקפה והמלחמה שפרצה בעקבותיה, ואת ההקשרים הרחבים בהם התרחשו האירועים. באמצעות פיתוח תשתית ארכיונית חדשנית, אקדמית ועצמאית, הארכיון נועד לאסוף, לקטלג ולשמור לאורך שנים את התיעוד הדיגיטלי שנוצר כיום ולהבטיח את נגישותו עבור חוקרות וחוקרי העתיד.  

           אוספים ראשונים יהיו זמינים לעיון החל מיולי 2024 

bottom of page